Giới Thiệu   -   Liên Lạc  -   Đặt Hàng

                                             

 

 

 

 

Trở về trang nấu ăn

 

                                Canh Bún

Vaät Lieäu (cho 10 người ăn)

- 1 con gaø đi bộ.
- 300gr maêng töôi (hoaëc khoâ).
- C
ốt phở gà V V FOODS
- 2 lbs. (b
ịch) buùn.
- Rau thôm, saø laùch.
- Gia vò, haønh cuû, göøng, toûi, chanh, ôùt.

Caùch Thöùc


Gaø r
ửa saïch, chaët mieáng nh. Öôùp thòt vôùi haønh hương baêm nhỏ, 2 muỗng cốt gà V V FOODS (hòa với nửa chén nước ấm cho tan) + tieâu + nöôùc maém + ñöôøng ñoä 1 giôø.
Maêng röûa saïch, xaét thaønh töøng laùt moûng.
Ñoå vaøo noài khoaûng 2 gallons n
ước, nấu soâi.
Đổ vào nồi ½  hộp cốt gà V V FOODS
Gaø ñaõ öôùp, xaøo sô cho thòt saên laïi, sau ñoù cho vaøo noài nöôùc. Neâm theâm nöôùc maém vaø 1 muoãng ñöôøng, keá ñoù boû maêng vaøo, tieáp tuïc haàm ñeán khi thòt meàm, maêng thaám laø ñöôïc.

Khi aên, cho
bún vào tô, cho thịt gà lên trên bún, rắt haønh, ngoø xaét nhoû leân maët toâ buùn, raéc theâm ít tieâu